svoz bioodpadu

Děkujeme za projevený zájem o služby svozu bioodpadu. Z kapacitních důvodů již nejsme schopni nabízet přistavení nádoby pro shromažďování bioodpadu, avšak pro velký zájem z Vaší strany nabízíme službu odvozu bioodpadu ze skládky (hromady). Podmínkou svozu ze skládek je vymezený a označený prostor vhodný pro vjezd a manipulaci nákladního automobilu (viz. podmínky svozu bioodpadu).

Pokud budete mít zájem o přistavení nádoby i v následujícím roce, kontaktujte nás. S největší pravděpodobností dojde v roce 2018 k navýšení počtu svozových nádob.

Kam s bioodpady?

Biologicky rozložitelné komunální odpady budou předávány k materiálovému využití do kompostárny. Zde jsou bioodpady materiálově využívány k výrobě kompostu, který je následně využíván k hnojení zejména zemědělské půdy, ale i k přihnojení výsadeb.

Co je bioodpad?

Bioodpad je organický odpad, který tvoří 30 – 40% směsného komunálního odpadu. V současné době končí převážná část tohoto odpadu na skládkách. Vhodným zpracováním, tedy kompostováním však lze získat z bioodpadu (BRO) kvalitní hnojivo, které je zdrojem živin a organické hmoty pro půdu.

Proč separujeme bioodpad?

V Plánu odpadového hospodářství ČR jsou stanoveny cíle snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky v porovnání s rokem 1995, kdy bylo uloženo na skládkách 148 kg/obyvatele biologicky rozložitelných odpadů následovně:

 • do roku 2010 na 75 % hmotn. tj. na 112 kg/obyv./rok
 • do roku 2013 na 50 % hmotn. tj. na 74 kg/obyv./rok
 • do roku 2020 na 35 % hmotn. tj. na 52 kg/obyv./rok

Co patří do kontejneru?

 • zbytky zeleniny a ovoce
 • zbytky pečiva a obilnin
 • čajové sáčky
 • kávová sedlina
 • větve
 • zbytky rostlin
 • listí, tráva a plevel
 • piliny a dřevní štěpka
 • zemina z květináčů

Co do kontejneru nepatří?

 • živočišné zbytky – maso, kosti, kůže
 • uhynulá zvířata
 • exkrementy masožravých zvířat
 • tekuté zbytky jídel a oleje
 • biologicky nerozložitelný odpad
 • skořápky od vajec
 • znečištěné piliny
 • nebezpečný odpad
 • popel, uhlí a cigarety
 • textil